از سوی وزیر نفت؛

شیوه نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت ابلاغ گردید

شیوه نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت ابلاغ گردید ام آی جی تی: وزیر نفت شیوه نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت را ابلاغ نمود.به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نفت، در ابلاغیه بیژن زنگنه آمده است: به استناد بند ۴ از جز الف ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب ۱۳۹۱ با عنایت به آثار بزرگ انسانی و مالی ناشی از مخاطرات احتمالی وقوع شرایط اضطراری در بخش های مختلف صنعت نفت و با هدف نمایش چارچوب یكپارچه جهت طرح ریزی، استقرار و اجرای سامانه های مدیریت شرایط مذكور، شیوه نامه ساماندهی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت نفت برای اجرا در كلیه بخش های دولتی، عمومی و خصوصی صنعت نفت به شرح زیر ابلاغ می شود.
۱- هدف و دامنه كاربرد
در اجرای بند ۴ از جز الف ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، این شیوه نامه با هدف نمایش چارچوب یكپارچه جهت طرح ریزی، استقرار و اجرای سامانه های مدیریت شرایط اضطراری در تأسیسات بخش های دولتی، عمومی و خصوصی صنعت نفت به منظور مدیریت و كنترل اثربخش شرایط اضطراری با هدف به حداقل رساندن خسارات جانی، مالی، اثرات زیست محیطی و بهداشتی به شرح زیر ابلاغ می گردد.
۲- مسئولیت ها
اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت موظف به تهیه سند تكمیلی حاوی جزئیات فنی بر طبق مفاد این شیوه نامه و ابلاغ به شركت های فعال مرتبط در صنعت می باشد. مدیران عامل شركت های مرتبط باز موظف به طرح ریزی، استقرار و اجرای مفاد این شیوه نامه و مستندات ابلاغی اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل می باشند.
۳- تعاریف
۱-۳- شرایط اضطراری: وضعیتی غیرقابل انتظار و برنامه ریزی نشده با منشأ طبیعی یا انسانی نظیر سیل، زلزله، انفجار، آتش سوزی، نشت و ریزش نفت و مواد شیمیایی، رها شدن گاز و … است كه می تواند موجب مرگ یا صدمات جدی به افراد، توقف كامل فرآیندها یا عملیات های صنعت نفت یا صدمات جدی زیست محیطی شود. شرایط اضطراری در صنعت نفت در سه سطح تعیین می شود كه جزئیات آن در جدول شماره یك آورده شده است.
تبصره- شرایط عملیاتی نظیر از سرویس خارج شدن دستگاه ها، قطع خوراك، برق، آب خنك كننده، هوای ابزار دقیق و … كه منجر به توقف اضطراری جزئی یا ملكی (Partial/Total Emergency Shut Down) تأسیسات خواهد شد در حیطه دامنه این شیوه نامه نمی باشد و در مواقع بروز چنین وضعیت هایی باید برمبنای رویه های عملیاتی تأسیسات اقدام گردد.

۲-۳- فرمانده صحنه: شخصی است در هر سه سطح كه توسط رئیس كمیته شرایط اضطراری تعیین می شود و مسئولیت فرماندهی و هدایت عملیات واكنش و فعالیت ها در شرایط اضطراری شامل ایمنی صحنه، كنترل وضعیت، تعیین و كنترل منابع، تعیین و اتخاذ تاكتیك های عملیاتی (نظیر اطفای حریق، كنترل نشت، حفاظت محیط و اموال) و سایر جنبه های عملیاتی را در صحنه به عهده دارد. تمامی مدیران شركت درگیر شرایط اضطراری و به خصوص مدیر شرایط اضطراری مسئول پشتیبانی از وی بوده و اتخاذ تصمیم نهایی در مدیریت عملیات به عهده فرمانده صحنه می باشد.۳-۳- مدیر شرایط اضطراری: شخصی است كه مسئولیت طرح ریزی و استقرار نظام مدیریت شرایط اضطراری، حصول اطمینان از انطباق ساختار، منابع، راهبردها و تاكتیك های عملیاتی، بسیج منابع و پشتیبانی كامل از فرمانده صحنه را در زمان واكنش، پیگیری و مدیریت جنبه های مدیریتی و اجرایی مراحل بازیابی به عهده دارد. در این شیوه نامه، مدیر شرایط اضطراری، مدیران شركت های درگیر شرایط اضطراری می باشند كه باید دو نفر از مدیران ارشد سازمان را كه به امور سازمان اشراف كامل دارند، طی حكم مبتنی به ترتیب بعنوان جانشینان اول و دوم خود منصوب نماید.تبصره – در شركت هایی كه ستاد شركت در یكی از شهرها متمركز بوده ولی دارای مناطق عملیاتی در جغرافیای پراكنده می باشند (نظیر شركت های نفت فلات قاره ایران، خطوط لوله و مخابرات، ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شركت انتقال گاز و…)، مدیران عامل شركت مربوطه می توانند با حكم كتبی مدیران مناطق را بعنوان مدیر شرایط اضطراری منطقه عملیاتی مربوطه تعیین كنند.۴-۳- مدیر ارشد شرایط اضطراری: در مناطق متمركز (نظیر ماهشهر، عسلویه، خارك و …) مسئولیت عملیات كنترل و مقابله در سطح دوم شرایط اضطراری به عهده سازمان / شركت / منطقه عملیاتی متولی مدیریت كلی منطقه متمركز و در مجتمع های غیرمتمركز در بخش دولتی مدیرعامل شركت های تابعه شركت های اصلی وزارت نفت و در بخش های عمومی / خصوصی مدیرعامل شركت مالك شركت دارای شرایط اضطراری می باشد. مدیر ارشد شرایط اضطراری به پیشنهاد اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت و با حكم وزیر منصوب می شود. مدیر ارشد شرایط اضطراری باید دو نفر از مدیران ارشد منطقه را كه به امور منطقه اشراف كامل دارند، طی حكم كتبی به ترتیب بعنوان جانشینان اول و دوم منصوب نماید.تبصره- مناطق متمركز و مجتمع های غیرمتمركز در كلیه بخش های صنعت می بایست توسط اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت تعریف شود.۵-۳- كمیته شرایط اضطراری: كمیته ای است كه با ریاست مدیر / مدیرارشد شرایط اضطراری به منظور پشتیبانی از فرمانده صحنه و با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و هدایت عوامل و منابع تحت سرپرستی وی در شرایط اضطراری، در سه سطح تشكیل می گردد. نحوه ایجاد، تركیب اعضا، شرح وظایف، نقش و مسئولیت اعضای كمیته ها در شیوه نامه و مستندات ابلاغی اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل خواهد آمد.تبصره- كمیته شرایط اضطراری سطح سه با ریاست مدیرعامل شركت اصلی وزارت نفت (شركت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده های نفتی) كه مدیریت منطقه / سازمان / شركت دارای شرایط اضطراری (اعم از دولتی، عمومی و خصوصی) در رابطه با حوزه آن شركت اصلی می باشد، تشكیل خواهد شد.۴- اقدامات۱-۴- طرح مدیریت شرایط اضطراریهر یك از شركت ها / واحدها / تأسیسات مشمول این شیوه نامه باید بر طبق سناریوهای محتمل، نسبت به تدوین برنامه های واكنش در شرایط اضطراری اقدام و به منظور حفظ و آمادگی، حداقل سالانه دو بار آنرا تمرین نمایند. در این برنامه باید متناسب با نوع سناریوهای محتمل، فرمانده صحنه در سطوح مختلف شرایط اضطراری تعیین شده و شرح وظایف افراد، سلسله مراتب اطلاع رسانی و نحوه ارتباط و هماهنگی داخلی و خارجی و اقدامات عملیاتی مشخص گردد. به منظور اطمینان از آمادگی كاركنان (شركتی / پیمانكاران) برای مقابله با شرایط اضطراری، بایدآموزش های مرتبط به صورت دوره ای و حداقل دو سال یك دفعه برگزار شود.۲-۴- نحوه واكنش در شرایط اضطراری: واكنش در سطح یك: در صورت اعلام وقوع حادثه در تأسیسات، ابتدا تیم آتش نشانی تأسیسات مربوطه مبادرت به واكنش نموده و هم زمان به مدیر شرایط اضطراری و فرمانده صحنه اطلاع رسانی می گردد. تیم اعزامی اول، ضمن ارزیابی وضعیت، به مدیر شرایط اضطراری و فرمانده صحنه گزارش مستمر نمایش می نماید. در صورت انطباق وضعیت با معیارهای سطح یك، وقوع شرایط اضطراری سطح یك توسط مدیر شرایط اضطراری اعلام و هم زمان فرمانده صحنه، عملیات كنترل را بر عهده گرفته و مدیر شرایط اضطراری اقدامات پشتیبانی و هماهنگی و گسیل منابع را پیگیری می نماید.مدیر شرایط اضطراری موظف است در مناطق متمركز مدیر ارشد شرایط اضطراری (سطح دو) و در تأسیسات خارج از مناطق متمركز، رئیس كمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه و بالاترین مقام مسئول محلی را باخبر نموده و كلیه عوامل سطح دو / سه همچون فرمانده صحنه و تیم های عملیات با بیان و دستور مدیر ارشد شرایط اضطراری در وضعیت آماده باش قرار گیرند.واكنش در سطح دو (مناطق متمركز): در صورت عدم توانایی مدیریت و كنترل وضعیت در سطح یك یا احراز معیارهای سطح دو شرایط اضطراری، سطح دو شرایط اضطراری توسط مدیر اضطراری اعلام و فرمانده صحنه سطح دو (منطقه)، هدایت عملیات را بر عهده گرفته و مدیر ارشد شرایط اضطراری اقدامات پشتیبانی و هماهنگی و گسیل منابع را پیگیری می نماید. در این سطح فرمانده صحنه و كلیه عوامل عملیاتی سطح یك زیر نظر فرمانده صحنه سطح دو انجام وظیفه خواهند نمود. همین طور مدیر شرایط اضطراری به كمیته شرایط اضطراری سطح دو ملحق شده و وظایف محوله را پیگیری می نماید. مدیر ارشد شرایط اضطراری موظف است رئیس كمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه و بالاترین مقام مسئول محلی را باخبر نماید.واكنش در سطح سه: در صورت عدم توانایی مدیریت و كنترل وضعیت در سطح دو یا احراز معیارهای سطح سه شرایط اضطراری، وضعیت توسط مدیر / مدیرارشد شرایط اضطراری به رئیس كمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه و بالاترین مقام مسئول محلی گزارش می شود. اعلام وضعیت اضطراری سطح سه و اطلاع رسانی و هماهنگی با مسئولین سایر دستگاه های ذی ربط خارج از صنعت نفت توسط رئیس كمیته مدیریت شرایط اضطراری سطح سه انجام می گیرد.تبصره ۱- در سطح سه شرایط اضطراری، فرماندهی صحنه و مسئولیت عملیات در تأسیسات صنعت نفت همچنان به عهده تیم عملیات صنعت نفت خواهد بود.تبصره ۲ - تا زمان اعلام وضعیت عادی، حضور اعضای كمیته های شرایط اضطراری سطوح یك و دو در مركز مدیریت شرایط اضطراری الزامی است. در صورت نیاز به خروج یكی از اعضا برای مدیریت عملیاتی، به تشخیص رئیس ستاد / كمیته های مدیریت شرایط اضطراری می تواند محل را ترك نموده و لازم است جانشین این عضو عهده دار مسئولیت ایشان گردد.۵- نظارت بر اجرانظارت بر حُسن اجرای این شیوه نامه برعهده اداره كل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیرعامل وزارت نفت می باشد.پیرو این ابلاغیه مدیران عامل شركت های اصلی تابعه صنعت نفت مكلف هستند این شیوه نامه را به زیرمجموعه ها و بخش های عمومی و خصوصی در رابطه با حوزه عملكرد خود جهت اجرا ابلاغ نمایند.

1397/12/20
14:20:24
5.0 / 5
4512
تگهای خبر: آب , آموزش , پتروشیمی , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز