با ابلاغ وزیر نفت به ستاد مبارزه با قاچاق كالا؛

مبادی مجاز صادرات فرآورده های نفتی اعلام گردید

مبادی مجاز صادرات فرآورده های نفتی اعلام گردید ام آی جی تی: وزیر نفت منشاء های مجاز برای صادرات همه فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها را به ستاد مبارزه با قاچقا كلا و ارز و ابلاغ نمود.به گزارش ام آی جی تی به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت با ابلاغ بخشنامه ای به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، منشاء های مجاز برای صادرات همه فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها را اعلام نمود.
متن ابلاغیه وزیر نفت به علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز آمده به شرح زیر است:
با سلام- به استناد و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران و نیز مصوبه شماره ۱۴۰۳۷/ ت ۵۵۳۲۶ ه تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران و دستورعمل ماده ۴۵ بخشنامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شركت های یاد شده زیر بعنوان منشاء های مجاز تولید انواع فرآورده های نفتی، مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها اعلام می شوند.
با توجه به اینكه ملاك عمل گمرك جمهوری اسلامی ایران در صادرات كالاهای موضوع این نامه، سامانه ثامن می باشد، پس خواهشمند است بمنظور تسهیل در كار گمرك و مبارزه با قاچاق موارد یاد شده، دستور فرمائید با فوریت مفاد این نامه بطور كامل در سامانه «ثامن» درج و اعمال شود تا گمرك جمهوری اسلامی ایران بتواند مصوبه های یاد شده هیئت محترم وزیران را عملیاتی و اجرا نماید.
* شاخصهای منشأ معتبر صادر شده تاكنون، تا اختتام ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹ معتبر خواهد بود و از تاریخ یكم بهمن ماه ۱۳۹۸، منشاء های مجاز برای صادرات انواع هیدروكربورها و محصولات موضوع تعرفه های مندرج در مصوبه های یاد شده هیئت محترم وزیران ترتیبات و موارد مندرج در این نامه تنها ملاك عمل و اقدام گمرك، خواهد بود.
خواهشمند است بمنظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از قاچاق فرآورده های نفتی، دستور مؤكد فرمائید كه این موارد به دقت رعایت شود.
*صادرات انواع هیدروكربورها و موارد مشمول این ابلاغیه حتی اگر در تحت عنوان تعرفه های دیگر كتاب مقررات واردات و صادرات، مانند فصول ۲۹، ۳۲، ۳۴ و ۳۸ برای صادرات اظهار شوند، مشمول اعلام منشأ مجاز به ترتیب مقرر در این ابلاغیه می باشند.
*تاكید می كند كه این ابلاغیه صرفاً ناظر بر اعلام منشاء های مجاز برای صادرات كلیه فرآورده های نفتی، انواع مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می باشد و پس صادرات دیگر محصولات شركت های نامبرده شده در بند «د» این ابلاغیه (شركت های پتروشیمیایی)، كماكان طبق روال قانونی مورد عمل فعلی ادامه خواهد یافت.
بند الف – شركت های تابعه وزارت نفت به ترتیب زیر منشاء های مجاز تولید انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می باشند:
الف- ۱- شركت ملی نفت ایران
الف - ۲- شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
الف -۳- شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
الف - ۴- شركت ملی گاز ایران
بند ب – پالایشگاه های نفت به ترتیب زیر منشأ مجاز تولید انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها می باشند:
ب- ۱- پالایشگاه آبادان
ب- ۲- پالایشگاه تهران
ب- ۳- پالایشگاه اصفهان
ب- ۴- پالایشگاه شازند اراك
ب - ۵- پالایشگاه تبریز
ب- ۶- پالایشگاه شیراز
ب- ۷- پالایشگاه بندر عباس
ب- ۸- پالایشگاه ستاره خلیج فارس
بند «ج» - شركت های تولیدی روغن موتور و روغن صنعتی و قیر به ترتیب زیر، صرفاً منشأ مجاز صادرات محصولات تولیدی خود می باشند:
ج -۱- شركت نفت پارس، شركت نفت سپاهان، شركت نفت بهران و شركت نفت ایرانول برای صادرات انواع روغن موتور و روغن های صنعتی، انواع روغن پایه، اكستركت، پی دی ای تار، رابر پراسس اویل، اسلك وكس، پارافین و فوتس اویل موضوع تعرفه شماره های ۲۷۱۱۰۱۹۱۰، ۲۷۱۰۱۹۳۰، ۲۷۱۰۱۹۴۰، ۲۷۱۰۱۹۵۰، ۲۷۱۲۹۰۲۰، ۲۷۱۰۲۰۰۰، ۲۷۱۰۹۹۰۰.
تبصره - در مورد روغن های صنعتی حاصل از تصفیه دوم، مطابق نظر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز عمل شود.
ج -۲- برای صادرات قیر، دارا بودن مجوز منشأ منتهی به پالایشگاه های مورد اشاره در بند (ب) این ابلاغیه الزامی است.
ج -۳- در مورد روغن های صنعتی حاصل از تسویه دوم، مطابق دستورعمل ماده ۴۵ ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدام گردد.
بند د – شركت های پتروشیمیایی زیر صرفاً برای صادرات هیدروكربورهای تولیدی خود، منشأ مجاز تولید می باشند:
د- ۱- صنایع پتروشیمی خلیج فارس
د -۲- پتروشیمی بندرامام
د -۳- پتروشیمی نوری
د -۴- پتروشیمی آریا ساسول
د -۵- پتروشیمی پارس
د -۶- پتروشیمی ایلام
د -۷- پتروشیمی كاویان
د -۸- پتروشیمی شیمی بافت
د -۹- پتروشیمی امیر كبیر
د -۱۰- پتروشیمی بوعلی
د -۱۱- پتروشیمی مارون
د -۱۲- پتروشیمی مروارید
د -۱۳- پتروشیمی خارك
د -۱۴- پتروشیمی بوشهر
د -۱۵- پتروشیمی جم
د -۱۶- پتروشیمی شازند اراك
د -۱۷- پتروشیمی تبریز
د -۱۸- پتروشیمی بیدبلند خلیج فارس
د -۱۹- شركت پترو پالایش كنگان
د -۲۰- شركت پتروشیمی بیستون صرفاً برای صادرات LAB
بند «ه» - صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی
صادرات انواع نفت خام و میعانات گازی، بطور انحصاری توسط شركت ملی نفت ایران صورت می گیرد.
* معاونت برنامه ریزی وزارت نفت مكلف است، بمنظور تسهیل عملیات گمرك و اجرای بهتر موارد مذكور در این نامه و در اجرای مصوبه شماره ۸۶۹۷۵/ ت ۵۶۹۷۲ ه تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران، با پیگیری بوسیله ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منشاء های مجاز مذكور در این نامه را در سامانه «ثامن» اعمال نموده و این موارد را جایگزین ترتیبات فعلی مورد عمل در این سامانه نماید.
تبصره: در سامانه ثامن سقف میزان خرید با پروانه بهره برداری واحد تطبیق داده شود.
* هرگونه اضافه و كم كردن به اسامی مندرج در بندهای (الف) تا (ه) این نامه صرفاً توسط وزیر نفت صورت خواهد گرفت، لیكن اشخاصی كه نام آنها در این نامه بعنوان منشأ مجاز برای تولید انواع فرآورده ها و مشتقات نفتی و محصولات نهایی آنها نیامده و منشأ تولیدات نهایی آنها، شركت ها / پالایشگاه ها / پتروشیمی های مذكور در این نامه نمی باشد، باید به پیشنهاد اتحادیه صادركنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و بعد از این معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، به صورت موردی مجوز / معرفی نامه تأیید منشأ مجاز، دریافت نماید.
*مدت اعتبار هریك از شاخصهای منشأ صادرشده برای واحدهای مورد اشاره در این ابلاغیه، حداكثر ۶ ماه از زمان صدور آن می باشد.


منبع:

1398/11/01
17:53:14
5.0 / 5
4407
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۳
MIGT انرژی ، توربین، گاز ، ام آی جی تی

migtco.ir - حقوق مادی و معنوی سایت ام آی جی تی محفوظ است

ام آی جی تی

وبسایت اقتصادی با تمرکز بر نفت و گاز